Zákaznícke okienko

Verzia pre tlačSend by emailPDF verzia

 

Emkobel a.s. sa obracia na všetkých svojich klientov, aby akékoľvek problémy s dodávkou tepla a teplej vody nahlasovali ihneď ako ich zaregistujú a nečakali až niekoľko dní, pretože tým sa len oddiaľuje odstránenie prípadnej závady.

 Kontaktujte  dispečing Emkobel a.s. / tel. 053/4421061, 0917 949656 /.


Odstávky tepelných zariadení pre rok 2024

Odstávky TZ 2024

Zoznam TZ a prislúchajúcich ulíc

 


Na základe požiadaviek občanov Sp. Novej Vsi a po dohode so správcovskými spoločnosťami ( Bytové družstvo SNV, Správcovská firma, s r.o. SNV, Polytop SNV ) oznamujeme všetkým odberateľom tepla v bytových priestoroch, že od 1. novembra 2021 dochádza k zmene doby vykurovania a dodávky teplej vody nasledovne:

  • dodávka teplej vody bude zabezpečená v kvalite zmysle vyhlášky č. 152/2005 Z. z. od 5. 00 hod. do 23. 00 hod.

  • vykurovanie bude:

- od 5.00 hod. do 22.00 hod. podľa ekvitermickej krivky, 

- od 22.00 hod do 5. 00 hod. ak vonkajšia teplota v danej lokalite poklesne pod + 5°C vykurovanie bude prebiehať v útlmovom režime 40 °C teplou vykurovacou vodou. Pri teplote v danej lokalite vyššej ako + 5°C bude vykurovanie v dobe od 22.00 hod. do 05.00 hod. odstavené. 


Zaujímavosti o vykurovaní a odporúčaniach pre odberateľov nájdete na facebookovej stránke Slovenského zväzu výrobcov tepla : 

https://www.facebook.com/teploslovenska/

Výročná správa

 Štandardy kvality :

 Účinnosť rozvodov

  Protokol hospodárnosti

Faktor primárnej energie a CO2 podľa odberných miest od roku 2022

Správy o meraní emisií