Profil spoločnosti

Verzia pre tlačSend by emailPDF verzia

Emkobel - akciová spoločnosť Spišská Nová Ves je obchodná spoločnosť s komunálnou kapitálovou účasťou. Jediným akcionárom a vlastníkom je Mesto Spišská Nová Ves

Spoločnosť vznikla v novembri r. 1996 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Košice 1, oddiel Sa, vložka č. 830/V a prevzatím správy tepelného hospodárstva mesta. 

Hlavným predmetom podnikania je výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre bytové a nebytové priestory v meste, vedľajším výroba a dodávka elektrickej energie z kogeneračných jednotiek prevažne do verejnej siete, montáž meradiel tepla, teplej i studenej vody, poradenské služby v oblasti výroby, dodávky, merania a regulácie tepla, obchodné služby v oblasti kúpy a predaja energetických zariadení na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV), oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu bezpečnostné zariadenia, zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku a zámočnícke práce.

Sídlo EMKOBEL, a.s.   Kotolňa   bez starosti