Spoločnosť

Verzia pre tlačSend by emailPDF verzia

Hlavným predmetom podnikania je výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre bytové a nebytové priestory v meste, vedľajším výroba a dodávka elektrickej energie z kogeneračných jednotiek prevažne do verejnej siete, montáž meradiel tepla, teplej i studenej vody, poradenské služby v oblasti výroby, dodávky, merania a regulácie tepla, obchodné služby v oblasti kúpy a predaja energetických zariadení na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV), oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu bezpečnostné zariadenia, zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku a zámočnícke práce.

Pre tento účel má nájomnou zmluvou prenajatý majetok tepelno-energetického komplexu mesta Spišská Nová Ves, s ktorým podniká a zabezpečuje jeho modernizáciu. Na základe licencie MH SR č. 2000 ET 0503 spravuje 22 plynových kotolní s celkovým inštalovaným výkonom 120 MW (jednotlivo od 1 do 10 MW), 18,3 km teplovodných rozvodov a v dvoch kotolniach i kogeneračné jednotky na združenú výrobu tepla a elektrickej energie o celkovom výkone 0,55 MW elektrickej a 0,89 MW tepelnej energie. Ročne predáva okolo 500 tisíc GJ tepla na vykurovanie a ohrev TÚV, cca. 460 tisíc m3 TÚV a 3500 MWh elektrickej energie do verejnej siete i pre vlastnú spotrebu. Teplo a TÚV dodáva do cca. 9200 bytov a do škôl, administratívnych budov i pre ostatnú infraštruktúru mesta pre jeho cca. 28 tisíc obyvateľov. Zamestnáva celkom 53 pracovníkov, z toho 40 priamo vo výrobe a službách. Právni predchodcovia firmy boli EMKO - mestský podnik tepelného hospodárstva Spišská Nová Ves, ktorý vznikol z Okresného podniku bytového hospodárstva 1.1.1992 na základe zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí a EMKO s.r.o. Spišská Nová Ves s majoritnou účasťou mesta, na ktorú sa predchádzajúci podnik od 1.1.1994 transformoval. Od 1.1.1997 mesto správou svojho tepelného hospodárstva poverilo EMKOBEL a.s. Spišská Nová Ves s majoritnou 90 %-tnou zahraničnou kapitálovou účasťou, ktorá sa pre tento účel vytvorila. Na prelome rokov 1998 - 99 akcionári odstúpili od zmluvy o správe TZ a mesto od nich odkúpilo všetky akcie EMKOBEL a.s., čím sa stalo jediným akcionárom spoločnosti. Tento stav sa k dnešnému dňu nezmenil. Stav tepelného hospodárstva mesta bol v čase jeho prevzatia do správy firmou EMKO v roku 1992 neuspokojivý. Z 25 tepelných zariadení boli v prevádzke 4 staré uhľové kotolne a 5 výmenníkových staníc s vekom okolo 30 rokov a bez akejkoľvek regulácie a aj časť prevádzkovaných plynových kotolní malo zastaralú technológiu. Požiadavkám na hospodárnu prevádzku nevyhovovali ani niektoré tepelné rozvody, hlavne parovod.

V priebehu rokov 1992 - 93 sa rekonštruovali, resp. prepojením na jestvujúcu plynovú kotolňu likvidovali všetky uhľové kotolne, inštalovali sa meradlá tepla v tepelných zdrojoch i odberných objektoch, s hydraulickou reguláciou tepelných rozvodov a postupne sa zavádzala automatická regulácia tepelných zariadení systémom Johnson Controls (najprv vo výmenníkových staniciach). Tým sa dosiahlo podstatné zlepšenie hospodárnosti výroby i dodávky TÚV už od roku 1994.

Ďalším výrazným zlomom bol rok 1996, keď sa rekonštruoval neekonomický vykurovací systém para - voda v mestskej štvrti Tarča (25 % z celkovej spotreby tepla v meste) na plynové kotolne. Odpojením zo starej teplárne štátneho podniku FINIŠ s vysokou cenou tepla v pare, veľkými stratami v predimenzovanom parovode i v zastaralých výmenníkových staniciach sa dosiahla významná úspora nákladov na výrobu tepla. Prínosom bola i inštalácia kogenerácie do jednej z nových plynových kotolní. V roku 1997 sa ukončila inštalácia automatizovaného riadiaceho systému do všetkých tepelných zdrojov v správe firmy s ovládaním z centrálneho dispečingu. Umožnilo to o 50 % znížiť pôvodný stav obsluhy TZ. V roku 2000 sme rekonštruovali starú uhľovú kotolňu v centre mesta, ktorú sme kúpili od firmy ŽELBA a.s. Spišská Nová Ves. Táto rekonštrukcia kotolne na plynovú priniesla okrem technicko - ekonomických dopadov i výrazné zlepšenie životného prostredia v meste. Inštalácia ďalšej kogeneračnej jednotky v objekte tejto kotolne, dvojtrubkový tepelný rozvod s domovými výmenníkovými stanicami i prestavba časti starej kotolne na administratívnu budovu firmy patrí tiež medzi klady tejto investičnej akcie. Za celé obdobie existencie, firma každoročne vyprodukovala čistý zisk po zdanení, jedine v roku 1999 vykázala stratu ako dôsledok povinnosti vytvoriť opravnú položku na pohľadávky po lehote splatnosti (dopad krátenia dotácií k cenám tepla za 2. polrok 1997). Obmedzenia v oblasti regulovaných cien tepla, neustále zvyšovanie cien energií pre podnikateľský sektor, vysoké úrokové zaťaženie z investičných úverov i platobná nedisciplinovanosť časti našich odberateľov však vytvárali veľmi nepriaznivé sociálno - ekonomické podnikateľské prostredie pre výrobcov tepla. Napriek tomu dosiahnuté ekonomické ukazovatele svedčia o úspešnej činnosti firmy.

Dobré výsledky i v oblasti zhospodárňovania prevádzky a spoľahlivosti dodávky tepla a TÚV (okrem ekonomických nástrojov) umožnili firme dlhodobo udržiavať cenu tepla na úrovni jednej z najnižších na Slovensku.

Nepretržitý proces modernizácie a zavádzania nových technológií sa prejavil i v priaznivom poklese výroby a spotreby tepla a TÚV a nákladov na ich výrobu , ako aj v zlepšení využitia výrobných kapacít. V drsných klimatických podmienkach Spiša sme dosiahli pokles mernej spotreby tepla na vykurovanie z úrovne okolo 0,9 GJ/m2 v roku 1992 až pod hranicu 0,6 GJ/m2 vykurovanej plochy v roku 2002. Rovnako priaznivé sú aj ukazovatele mernej spotreby tepla na ohrev TÚV i účinnosti tepelných zariadení a sekundárnych vykurovacích rozvodov. Ukázala sa aj opodstatnenosť kogeneračných jednotiek v našich komunálnych podmienkach, ich prevádzka s výraznou efektivitou umožnila tržbami za v nich vyrobenú elektrickú energiu nezanedbateľne znížiť cenu tepla a zabezpečiť dobrú návratnosť tejto investície.

Zavedený moderný automatizovaný systém regulácie tepelných zariadení garantuje ich efektívnosť a bezpečnosť, ale kladie vysoké nároky na odbornosť obsluhy, jej ďalší rozvoj a vzdelanie. Meradlom úspešnosti nášho podnikania nie sú len dosiahnuté hospodárske výsledky, ale i spokojnosť a dôvera našich odberateľov a obchodných partnerov. Jedným z priaznivých signálov je len ojedinelé odpájanie sa jednotlivých spotrebiteľov z našej siete CZT, tak masovo rozšírené v niektorých mestách Slovenska a prakticky žiadne sťažnosti na naše dodávky, čo je neporovnateľné s predchádzajúcim obdobím na začiatku našej činnosti.

Na dobrej úrovni je i spolupráca so správcami a vlastníkmi teplom a TÚV zásobovaných objektov. Hlavne Bytové družstvo, ktoré odoberá cca. 50% našej výroby tepla a TÚV postupne zabezpečilo termostatizáciu bytov a v súčinnosti s našou firmou aj hydraulické vyregulovanie ÚK a TÚV v jednotlivých objektoch. Dobré výsledky zatepľovania bytových domov, ktoré sa v meste realizovali, ako aj horeuvedená regulácia a izolácia potrubí v objektoch a z toho vyplývajúca úspory v spotrebe tepla sú presvedčivým argumentom pri vykonávaní osvetovej činnosti našimi pracovníkmi v oblasti vykurovania a dodávky TÚV.