Ochrana osobných údajov

Verzia pre tlačSend by emailPDF verzia

Informačná povinnosť EMKOBEL a.s., Rázusová 1846, 052 01 Spišská Nová Ves,
IČO: 31736785, telefón: 053/4423246, mail: emkobel@emkobel.sk
Zodpovedná osoba: Ing. Zuzana Jakubcová, zodpovednaosoba@emkobel.sk, 0911985913
Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností EMKOBEL a.s. ako zamestnávateľa. Pri spracúvaní osobných údajov firmou ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.


Zásady ochrany osobných údajov


Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou firmy a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené firmou Emkobel a.s. (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami firmy Emkobel a.s.. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Firma Emkobel a.s. je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.


Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v Informácií o účeloch spracúvania.


Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.


Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?


Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.


Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane?


Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom firmy Emkobel a.s., ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania prosím prejdite do sekcie Záznamy o spracovateľských činnostiach firmy Emkobel a.s.


1. AKÉ MÁTE PRÁVA ? :


Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne vo firme Emkobel a.s.. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.


Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.


Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.


Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.


Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.


Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.


Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 32313214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).


2. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností zamestnávateľa, v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe právneho základu (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákonník práce).


Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.
Prevádzkovateľ poskytne vaše osobné údaje aj príjemcom, ktorým je sprostredkovateľ:

SPROSTREDKOVATEĽ  - ÚČEL
1. Ing. Vladimír Pokrývka – FERPLAST spracovávania osobných údajov pre písomnosti priamo súvisiace s výkonom služby BOZP (Bezpečnosť ochrany zdravia pri práci)
a zabezpečenia legislatívneho chodu spoločnosti v tejto oblasti
2. MEDISON s.r.o. účelom výkonu činností na základe „ Zmluvy o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby.“


Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.


Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.


Poskytnutie osobných údajov na realizáciu pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahov je zákonov povinnosťou dotknutej osoby a tiež je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. V prípade neposkytnutia osobných údajov zamestnancom v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude zamestnávateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok ukončenie alebo nerealizáciu pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu; finančnú ujmu na strane zamestnávateľa aj na strane zamestnanca (napríklad nevyplatenie finančných nárokov) a pod.


Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.


Kontaktné údaje
Meno – Ing. Zuzana Jakubcová
Mail: zodpovednaosoba@emkobel.sk
Telefón: 0911985913
Korešpondenčná adresa: EMKOBEL a.s., Rázusová 1846, 052 01 Spišská Nová Ves


3. AKÉ TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV O VÁS SPRACÚVAME?
Spracúvame o Vás nasledujúce údaje:
- Osobné kontaktné údaje - napríklad Vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo;
- Pracovné kontaktné údaje - napríklad adresa firmy, pracovná emailová adresa a telefónne číslo, miesto výkonu práce;
- Osobné údaje - napríklad pohlavie, rodinný stav, dátum narodenia, národnosť a rodné číslo (resp. národné identifikačné číslo)
- Zmluvné údaje - napríklad obsah pracovnej zmluvy;
- Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch - napríklad kontakt pre prípad núdze, údaje o partneroch a deťoch z dôvodu uplatnenia si daňových zvýhodnení;
- Platobné informácie - napríklad číslo bankového účtu a žiadosti o náhradu výdavkov a platieb;
- Podrobnosti o Vašej pozícii - napríklad názov pozície, oddelenie, zaradenie a zodpovednosti;
- Informácie týkajúce sa odmeňovania, dôchodkového zabezpečenia a iných výhod - napríklad Vaša mzda, dohodnuté bonusy, firemné vozidlo a penzijný plán;
- Podrobnosti ohľadom odpracovaných hodín, dovolenky a (lekárskeho) voľna (PN) - napríklad Váš pracovný rozvrh, nárok na dovolenku, neprítomnosť z dôvodu PN;
- Informácie týkajúce sa vzdelania, odbornej prípravy a kariérneho rozvoja - napríklad informácie o Vašom predchádzajúcom vzdelaní a odborné pozadie, akékoľvek kurzy alebo školenia, ktoré ste absolvovali, resp. získané certifikáty.
- Výkon a hodnotenia - napríklad obsah Vašich hodnotení výkonu, číselné a iné informácie súvisiace s Vašim pracovným výkonom;
- Zverený majetok - napríklad informácie o majetku spoločnosti, ktorý vám bol poskytnutý na používanie, ako napr. firemný telefón, motorové vozidlo alebo notebook;
- Údaje o korešpondencii a komunikácii - napríklad e-mailová korešpondencia z pracovnej alebo súkromnej e-mailovej adresy, internetové dátové prenosy a IP adresa;
- Digitálne prístupové práva - napríklad Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry zamestnávateľa, resp. v rámci infraštruktúry prevádzkovateľa;
- Informácie týkajúce sa bezpečnosti - napríklad číslo Vašej prístupovej karty, informácie o tom, či sa nachádzate v budove a záznamy KIS;
- Údaje pre účely zabezpečenia zdravotnej služby – napríklad informácie o posúdené spôsobilosti na výkon práce;
- Údaje potrebné pre účely úrazového poistenia - napríklad meno, pracovná pozícia;
Vaše citlivé osobné údaje budeme spracovávať len na účely striktne spojené s riadnym výkonom našich povinností ako Váš zamestnávateľ a v rozsahu, ktorý umožňujú alebo vyžadujú platné právne predpisy.
Budeme spracovávať tieto typy citlivých osobných údajov: údaje o Vašom zdravotnom stave.


4. NA AKÝ ÚČEL BUDÚ VAŠE OSOBNE ÚDAJE SPRACOVANE A PODĽA AKÉHO PRÁVNEHO
ZÁKLADU
Zamestnávateľ bude spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely (právny základ):
- Personalistika. Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zamestnancoch. (1 až 15);
- Manažment. Zaoberáme sa každodenným riadením HR otázok, ako napr. zabezpečenie riadneho obsadzovania pozícií (1. 7);
- Adaptácia. Spracúvame Vaše osobné údaje pri Vašom nástupe k nám, aby sme zaistili, že ste na svoju pozíciu riadne vyškolený a vybavený (1, 7, 11, 15);
- Vyplácanie mzdy a dôchodku a poskytovanie ďalších výhod. Vaše údaje spracúvame, aby sme Vám mohli vyplácať mzdu, prispievať na dôchodok a poskytovať ďalšie výhody (viazané na Váš výkon) (1 až 15);
- Dane a sociálne poistenie. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených so sociálnym zabezpečením a poistením sme povinní spracovávať určité osobné údaje (2 až 6, 8, 9, 13, 14);
- Zabezpečenie komunikačných a informačných technológií. Poskytujeme vám IT vybavenie a služby, ktoré potrebujete pre výkon svojich povinností pre spoločnosť, ako napr. firemný mobilný telefón alebo emailové konto. Aby sme to mohli zrealizovať, musíme spracovať Vaše osobné údaje (1).
- Komunikácia/IT monitoring. Budeme monitorovať komunikáciu a využívanie siete, aby sme zabezpečili naše IT prostredie a infraštruktúru siete (plnenie povinnosti prevádzkovateľa zabezpečiť ochranu osobných údajov, najmä ich integritu, dôvernosť a dostupnosť a zamedziť neželaným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb), a tiež aby sme zabezpečili, že naši zamestnanci tieto zariadenia využívajú spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi a internými predpismi (1, 16)
- Riadenie výkonu a vzdelávania. Aby sme zabezpečili Váš primeraný výkon, vykonávame hodnotenia
výkonu. Okrem toho sa tiež snažíme podporovať rast našich zamestnancov tým, že poskytujeme alebo navrhujeme kurzy a školenia (1, 7);
- Vytváranie zdravého a bezpečného pracoviska. Chceme, aby boli naši zamestnanci zdraví a cítili sa bezpečne. Preto môžeme spracovávať osobné údaje našich zamestnancov, aby sme mohli zanalyzovať, ako možno zlepšiť kvalitu ich práce a znížiť akékoľvek potenciálne nezdravé vplyvy (1, 9, 10, 11). Taktiež uplatňujeme bezpečnostné opatrenia, ako napr. KIS, aby sme zaistili bezpečnosť našich zamestnancov, návštevníkov a majetku (1, 16);
- Nábor zamestnancov. Spracovávame Vaše informácie už keď sa uchádzate o pracovnú pozíciu v rámci prevádzkovateľa. Môžeme tiež prejsť záznamami zamestnancov, aby sme zistili, či máme v našej organizácii ľudí, ktorí sú vhodní na obsadenie príslušného pracovného miesta (16).
- Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov a porušení pracovnej disciplíny. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia rôznych zamestnaneckých sporov, sťažností alebo iných právnych sporov a postupov, resp. ak máme podozrenie na porušenie pracovnej disciplíny, alebo zo spáchania priestupku, ktorými by sme sa chceli a ktorými sme oprávnení ďalej sa zaoberať (1, 7, 10, 11, 15);
- Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon, resp. aby sme splnili rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu (iné osobitné predpisy, ktoré nevieme vopred identifikovať).


5. STRANY, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM
Zamestnávateľ môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:
- Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu spoločnosť - sprostredkovatelia (audítor a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní;
- K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti; 
- Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými verejnými orgánmi.


6. UCHOVÁVANIE O SOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania ako sú uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že Vaše údaje uchováme počas trvania Vášho zamestnaneckého pomeru. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas trvania Vášho zamestnania, akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade, Vaše osobné záznamy vymažeme: odvody do ZP (zákon o zdravotnom poistení) po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu a po uplynutí lehoty 50 rokov, Mzdové listy 50 rokov, Výplatné listiny 10 rokov, Osobné spisy zamestnancov 70 rokov, Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie 10 rokov, Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny 10 rokov po skončení zamestnaneckého pomeru, pokiaľ osobitný predpis nevyžaduje ich ďalšie uchovávanie. Lehoty uchovávania jednotlivých dokumentov súvisiacich s realizáciou pracovnoprávneho vzťahu sú uvedené v registratúrnom pláne spoločnosti, ktorý je k dispozícii u prevádzkovateľa.
Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje spracúvať po dlhšiu dobu po ukončení zamestnania v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov.


Vaše osobné údaje sú tiež zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom,
najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.


V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.
S úctou
Ing. Zuzana Jakubcová
_______________________________

Zodpovedná osoba
PRÍLOHA č. 1
Zoznam právnych základov, ktoré oprávňujú spoločnosť spracúvať osobné údaje o zamestnancovi.
1. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
2. zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
4. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
5. zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov.
6. zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8. zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
10. zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12. zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
14. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
15. zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16. Oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

Identifikačné a kontaktné údaje* Obchodné meno/meno a priezvisko IČO
(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt
prevádzkovateľ EMKOBEL a.s. 31736785 Rázusová 1846 05201 Spišská Nová Ves SR emkobel@emkobel.sk 053/4423246
spoločný prevádzkovateľ                
zástupca prevádzkovateľa                
zodpovedná osoba Ing.Zuzana Jakubcová   1.mája 74 05301 Harichovce SR zodpovednaosoba@emkobel.sk 911 985 913

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú osobu záznam nebude takéto informácie obsahovať

P. č. Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti (nepovinné) Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné)
1. odvody do sociálnej poisťovne zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovomsporení v znení neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamestnanci úradu, manželia alebo manželky zamestnancov úradu, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby bežné osobné údaje 10 rokov sociálna poisťovňa prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje odkaz na dokumentáciu o technických a organizačných bezpečnostných opatreniach
2. odvody do zdravotnej poisťovne zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamestnanci úradu, manželia alebo manželky zamestnancov úradu, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby bežné osobné údaje 10 rokov sociálna poisťovňa prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje zabezpečenie počítača antivírusom, trezor, archív s kódom
3. výberové konanie predzmluvné vzťahy uchádzači o zamestnanie údaje v rozsahu životopisu a motivačného listu 6 mesiacov po ukončení výberového konania   prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje zabezpečenie počítača antivírusom, trezor, archív s kódom

Na stiahnutie